„Česká republika v modlitbách za Boží vyvolený národ. Modleme se společně za Izrael.“

KLIKNĚTE NA MAPU

A PŘIDEJTE SE K NÁM

10 DŮVODŮ PROČ MÁME PODPOROVAT IZRAEL

1) PROTOŽE BŮH POŽEHNÁ TY, KTEŘÍ ŽEHNAJÍ IZRAELI A PROKLEJE TY, KTEŘÍ IZRAELI ZLOŘEČÍ.

Gn 12,3: „Požehnám těm, kdo žehnají tobě, a na toho, kdo tě proklíná, uvedu prokletí. V tobě budou požehnány všechny čeledi země.“

Dějiny nám jednoznačně ukazují, že každý národ, který pozvedl ruku proti Izraeli, byl proklet a každý národ, který žehnal Izraeli, byl požehnán. Bůh uzavřel s Izraelem věčnou a neměnnou smlouvu: „Určil sis svůj lid Izrael za svůj lid navěky.“ (2Sm 7,24) a Bůh taky jasně říká, že požehnání slíbené pro jeho vyvolený lid se dostane taky těm, kdo Izraeli žehnají(!) Jak můžeme žehnat Židům dnes?

Tak předně – podporovat jejich Bohem dané právo žít ve své biblické Zaslíbené zemi a svém hlavním a nedělitelném městě Jeruzalémě. Nejde zde o náš vypočítavý postoj, ale o poslušnost Božímu Slovu. Za druhé – pravidelnou modlitbou za Izrael a ochranu.

Bůh rovněž přislíbil že bude žehnat nejen jednotlivce, ale rovněž, že požehná celým rodinám a dokonce i národům: „Ve tvém semeni si budou žehnat všechny národy země.“ (Gn 22,18) Dá se tedy říct, že naše osobní, rodinné i národní blaho je těsně spjato s tím, jak se chováme vůči Božímu vyvolenému lidu. Potřebuje snad někdo nějaký další důvod, aby žehnal Izrael?

2) PROTOŽE SÁM BŮH VYVOLIL JERUZALÉM JAKO HLAVNÍ A NEDĚLITELNÉ MĚSTO ŽIDOVSKÉHO STÁTU.

2Pa 6,6: „Vyvolil jsem však Jeruzalém, aby v něm zůstávalo moje jméno.“

Jeruzalém se stal hlavním městem Izraele už v době krále Davida, je ním dodnes a nikdo na tom nemůže nic změnit(!) Duchovní sepětí Židů s Jeruzalémem trvá nepřetržitě skrze tisíciletí. Toto zcela mimořádné místo hraje důležitou úlohu v Božím plánu spasení světa i samotných Židů: „Hospodin vydá řev ze Sijónu, vydá hlas z Jeruzaléma, zachvěji se nebesa i země.“ (Jl 4,16) a „Vyleji na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma ducha milosti a úpěnlivých proseb. Pohledí na mě, toho, koho probodli a budou ho oplakávat.“ (Zach 12,10)

Bůh nám rovněž oznamuje, že učiní z Jeruzaléma prubířský kámen pro všechny národy světa, na jehož základě je bude soudit: „Hle, učiním Jeruzalém opojnou číší pro všechny okolní národy. Učiním Jeruzalém vzpěračským kamenem pro všechny národy. Všichni, kdo jej budou zvedat, se velmi zraní a všechny národy země se proti němu shromáždí.“ (Zach 12, 2.3) Záleží jenom na nás ke kterým národům se zařadíme my, Česká republika.

Jeruzalém je taky jediným městem, za něž nám Bůh nařizuje se modlit: „Žádejte o pokoj pro Jeruzalém! Ať se daří těm, kdo tě milují! Budiž pokoj na tvých valech, mír ve tvých palácích! Kvůli domu Hospodina, našeho Boha, usiluji o tvé dobro.“ (Ž 122, 6-7.9) Je to jediné město, které si Bůh vyvolil a na něž si Bůh činí nárok: „V tomto domě a v Jeruzalémě, který jsem vyvolil ze všech izraelských kmenů, dám navěky spoči-nout svému jménu.“ (2Pa 33,7)

3) PROTOŽE PODPOROU A MODLITBOU ZA IZRAEL PŘIPRAVUJEME DRUHÝ PŘÍCHOD NAŠEHO PÁNA.

Ž 102,17: „Až Hospodin zbuduje Sijón a ukáže se ve své slávě.“

Když se modlíme za Jeruzalém, říkáme: „Maranatha, přijď Mesiáši.“ Židé i křesťané se shodnou na tom, že modlitbou za Jeruzalém, se vlastně modlíme za návrat Mesiáše. Boží Slovo nás vyzývá, abychom si nedopřáli klidu a usilovně volali k Bohu za Izrael a Jeruzalém, dokud jím nevzejde spása a dokud se nebude z nich Hospodin veselit jako ženich ze své nevěsty: „Kvůli Sijónu nebudu zticha a kvůli Jeruzalému nebudu mít klid, dokud jeho spravedlnost nevzejde jako záře a jeho záchrana nevzplane jako pochodeň. A budeš skvostnou korunou v Hospodinově ruce a královským turbanem v dlani svého Boha.“ (Iz 62,1.3)

Dne 14.5.1948 se začala psát nová etapa v dějinách spásy našeho světa. Byl to den, kdy zázračně vznikl nezávislý stát Izrael(!) Nový Zákon hovoří, že příchodem Ježíše na zem započaly „poslední časy“. Můžeme směle říct, že dnes, po 2 tisících letech, už nežijeme v posledních časech, ale v posledních minutách a vteřinách. Izrael se stal něčím jako „hodinami“ naších časů, našeho světa.

4) PROTOŽE BOŽÍ SLOVO JE PRAVDA.

Iz 2,3: „Ze Sijónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma.“

Z poselství Bible je zcela zřejmé, že kdyby Židé nepřežili, Boží Slovo by rovněž nemělo žádnou váhu(!) Buď věříte celé Bibli nebo jí nevěříte vůbec. Bůh dává lidu Izraele věčně platná zaslíbení, která se už na-plnila nebo se jednou naplní.

Sama skutečnost, že židovský lid dosud existuje, je veliký zázrak. Znovuzrození státu Izrael je zázrak. Obnovení hebrejštiny je zázrak. Návrat židovského lidu do vlasti je zázrak. Z toho všeho jasně vidíme, že při Izraeli stojí samotný Bůh, Jeho Slovo je absolutní pravdou a do posledního písmena se taky naplní: „Navěky pamatuje na svou smlouvu, na slovo, které přikázal tisíci pokolení. Uzavřel ji s Abrahamem a odpřisáhl ji Izákovi. Potvrdil ji Jákobovi jako ustanovení, Izraeli jakožto věčnou smlouvu.“ (Ž 105, 8-10)

5) PROTOŽE NAŠE SPÁSA POCHÁZÍ ZE ŽIDŮ.

J 4,22: „Vy uctíváte, co neznáte; my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů.“

Bůh nám skrze Židy daroval nejen spasení (Mesiáše), Slovo Boží (Bibli), ale taky všechny apoštoly (církev). To my, díky nesmírnému Božímu milosrdenství, jako „plané olivové větve“, jsme byli „naroubování“ na ušlechtilý strom Izraele: „Nevynášej se nad ty větvě! Jestliže se vynášíš, nezapomeň, že ty neneseš kořen, nýbrž kořen tebe.“ (Ř 11, 18) Toto je další silný důvod, proč by křesťané na celém světě měli podporovat židovský lid.

Bůh si vybral právě izraelský národ, aby skrze něj požehnal ostatním národům. Bůh si použil Židy, aby zachránil nás. Proto je naší povinností, ba privilegiem žehnat jím.

6) PROTOŽE BŮH JE VŮČI SVÉMU VYVOLENÉMU NÁRODU VELMI CITLIVÝ.

Za 2,12: „Kdo se dotýká vás, dotýká se zřítelnice mého oka.“

Protižidovské postoje se linou dějinami již po staletí. Zrcadlí se v tragédiích nesčetných pogromů, genocidě holokaustu, stejně jako v dnešních teroristických útocích proti Izraeli či rostoucím světovém antisemitismu.

Takové postoje nabývají v současné době nezvykle na síle a nevyhýbají se i některým „křesťanským“ církvím. Je pořád víc lidí, kteří tvrdí, že Židé ovládají celý svět, a že všechny problémy světa vznikají právě kvůli Židům. Tyto nálady jsou rozdmýchávány nejen muslimy, ale i neoliberálními a progresivistickými kruhy dnešního „západu“. Na adresu Židů a Izraele se vznáší kritika, která je za hranicí běžné a věcné kritiky. Podle nedávno přijaté definice antisemitismu se konkrétně jedná o: - démonizaci Izraele (označování Izraele za zhmotnělé zlo), - používaní dvojího standardu (selektivní posuzování vnitřní i zahraniční politiky Izraele) a - delegitimizace Státu Izrael (výroky popírající právo Izraele na existenci).

Bůh hledí na tyto útoky vůči svému lidu velmi citlivě. Antisemitismus ve své podstatě má zřetelný duchovní rozměr a není ničím jiným, něž záští vůči Bohu, jeho Synu a jeho Slovu.

7) PROTOŽE NÁS BŮH NABÁDÁ, ABYCHOM POVZBUZOVALI IZRAEL A MLUVILI PŘÍVĚTIVĚ K JERUZALÉMU.

Iz 40,1: „Potěšujte, potěšujte lid můj, praví váš Bůh. Mluvte láskyplně k Jeruzalému.“

Tato slova nám dnes nejen dávají „mandát“ potěšovat, povzbuzovat a všemožně podporovat židovský lid v jeho těžkém boji za obnovu své vlasti, ale stávají se pro nás Božím přikázáním.

Stát Izrael je dnes malou a jedinou demokratickou enklávou na Blízkém Východě. Je ze všech stran navíc obklopen nepřátelskými islámskými státy, které si nepřejí nic jiného než jeho totální anihilaci. Při této nesmírné přesile je Božím zázrakem, že Izrael ještě dnes vůbec existuje. Korán hovoří jasně: „Válčete s těmi, kdo nevěří, i kdyby to byli lidé Knihy (Židé). Válčete s nimi, dokud se Alláhovo náboženství neujme vlády.“

Je na nás, jak se k těmto nespravedlnostem postavíme. Bůh bude jednou hledat v naších postojích ten, který jsme měli vůči jeho vyvolenému lidu.

8) PROTOŽE BOŽÍ ZASLÍBENÍ A POVOLÁNÍ IZRAELE NIKDY NEBYLY VZATY ZPĚT.

Ř 11,2: „Bůh nezavrhl svůj lid, který si předem vyhlédl.“

Dnes se v některých církevních kruzích stává opět velmi populární tzv. teorie náhrady (substituce). Tvrdí, že Židé ztratili své výsadní postavení tím, že zavrhli Ježíše jako Mesiáše. Veškeré Boží zaslíbení dány Izraeli tak přešly na pohany a církev. Toto učení však odporuje Bibli od její první až po poslední knihu. I Janovo Zjevení je plné zaslíbení konkrétním dvanáctí pokolením synů Izraele.

Bůh uzavřel se svým lidem smlouvu věčnou: „Smlouvu mezi sebou a tebou i tvým potomstvem ve všech pokoleních činím totiž smlouvou věčnou, že budu Bohem tobě i tvému potomstvu. A tobě i tvému potomstvu dávám do věčného držení zemi, v níž jsi hostem, tu celou zemi kenaanskou. A budu jim Bohem.“ (Gn 17,7-8) Slovo „věčná“ nemá v sobě nic dočasného nebo podmínečného, ale zdůrazňuje, že tento Boží slib je neodvolatelný a neměnný. Bůh není jako člověk, On vždy dodržuje svoje slovo a své smlouvy.

Do Země zaslíbené se vrátila už cirka polovina všech Židů žijících na zemi. Měli bychom tento návrat velmi podporovat, protože nejen potvrzuje, že Bůh Izraele existuje, ale i to že pevně drží budoucnost naší i celého světa pevně v rukou.

9) PROTOŽE SUVERÉNNÍ A VŠEMOHOUCÍ BŮH SE ROZHODL IZRAEL ZACHOVAT.

Ž 121,4-8: „Ano, strážce Izraele nedříme a nespí. Hospodin je tvůj strážce, Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě nebude bít slunce, ani měsíc v noci. Hospodin tě bude chránit ode všeho zlého, bude chránit tvou duši. Hospodin bude chránit tvé vycházení i vcházení od nynějška až navěky.“

Žádná rasa a žádný národ nebyl v historii pronásledován víc než ten židovský. Pokusů o jeho vyhlazení bylo již provedeno nesčetněkrát, Bůh však nikdy nedovolil, aby Jeho lid byl vyhuben.

Počínaje starověkým Egyptem, přes Perskou říši a konče nacistickým Německem skončily tyto pokusy naprostým fiaskem. Kde jsou tyto říše dnes a kde je vyvolený izraelský národ? Toto by bez nadpřirozeného Božího zásahu nebylo možné.

Nenechme se mýlit, jestliže národy, které dnes vystupují proti Izraeli, svoje postoje nezmění, všemohou-cí Bůh znovu nad nimi vynese svůj spravedlivý soud. Dnes můžeme na vlastní očí vidět, jak Bůh zachovává a žehná Izraeli: „Úděl Izraele, svého lidu, změním, oni znovu vybudují zpustošená města a osídlí je, vysadí vinice a budou z nich pít víno, založí zahrady a budou z nich jíst ovoce. Zasadím je do jejich půdy a již nikdy nebudou vykořeněni ze své země, kterou jsem jim dal, praví Hospodin, tvůj Bůh.“ (Am 9, 14-15)

10) PROTOŽE SVÉ PŘÍMLUVCE ZA IZRAEL A JERUZALÉM POVOLÁVÁ SAMOTNÝ BŮH.

Iz 62,6-7: „Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce, po celý den i celou noc nikdy nebudou zticha. Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu. Ani jemu nedopřejte klidu, dokud Jeruzalém neupevní a dokud ho neučiní na zemi slavným.“

Přímluvná modlitba má v duchovním světě ohromný význam. Můžeme to vidět už na Abrahamovi, pak na Mojžíšovi či přímo na Ježíšovi. Náš život, jak i život našeho a také izraelského národa závisí na modlitbě. Bůh nás vyzývá, abychom k němu úpěnlivě volali a slibuje, že nás vyslyší a zároveň se nám dá poznat: „Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete mě, když se mně budete dotazovat celým svým srdcem.“ (Jr 29, 12-13)

Modlitba má ohromnou moc. Dokáže měnit nejen životy jednotlivců, ale i dějiny celých národů: „A můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.“ (2Pa 7,14)

Celý svět dnes bezradně přešlapuje na místě v marné snaze najít pro Izrael řešení. My máme výsadu se za toto řešení a za Boží vyvolený lid modlit. Nepropásněme ji.

„Požehnám těm, kdo ti žehnají, a toho, kdo ti zlořečí, prokleji. Všechny rodiny země dojdou požehnání v tobě.“ Genesis 12:3