„Česká republika v modlitbách za Boží vyvolený národ. Modleme se společně za Izrael.“

KLIKNĚTE NA MAPU

A PŘIDEJTE SE K NÁM

Zpravodajství

Kulturou proti antisemitismu

Česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) Vás zve do Prahy na veřejnou akci „Kulturou proti antisemitismu“, která se koná v neděli 16. dubna 2023. Stejně jako v minulém roce se opět sejdou v centru Prahy stovky lidí dobré vůle. Připojte se k nám.

Tento projekt pořádáme už 20 let proto, že se znepokojením sledujeme stále silnější vlnu nepřátelské propagandy namířené proti Židům. Od prvního ročníku v roce 2004 se situace ve světě výrazně zhoršila. Považujeme za alarmující, že Židé se dnes, po více než 75 letech od holocaustu, v řadě zemí Evropy již opět necítí bezpečně.

Jsme přesvědčeni, že právě jako křesťané bychom měli být vždy mezi prvními, kteří se ozvou, kdykoli se objeví protižidovské předsudky. Zavazuje nás k tomu i naše vlastní minulost a bolestná historie židovsko-křesťanských vztahů.

Akce začíná „Pochodem dobré vůle“ centrem Prahy, po němž následuje veřejné shromáždění v sídle Senátu ve Valdštejnské zahradě. Účastníci Pochodu dobré vůle se sejdou před 14. hodinou na Staroměstském náměstí, odkud projdou ulicemi Josefova, na Palachově náměstí před Rudolfinem zhlédnou taneční vystoupení studentů a pochod zakončí ve Valdštejnské zahradě, kde se připojí k navazujícímu shromáždění. Cílem je vytvořit pokojným a kulturním chováním kontrast k agresivním a lživým projevům nenávisti a společně deklarovat, že antisemitismus do slušné společnosti nepatří.

Dramaturgie letošního ročníku shromáždění ve Valdštejnské zahradě, jež patří k největším veřejným vystoupením křesťanů u nás, opět vychází z připomenutí tragické minulosti šoa, ale věnuje se také současnosti. Hlavními protagonisty letošního ročníku budou členové rodiny malířky Helgy Hoškové-Weissové, která přežila hrůzy šoa. Budete tak moci slyšet nejen ukázky z básnické sbírky jejího tatínka v podání Jana Potměšila, ale také jedinečné svědectví druhé a třetí generace jejích dětí a vnoučat. Vizuálně bude program doplněn projekcí děl paní Helgy Hoškové-Weissové.

Pozvání přijala izraelská velvyslankyně Anna Azari, předseda Senátu Miloš Vystrčil, předseda vlády ČR Petr Fiala, moderátorka Veronika Sedláčková, herec Jan Potměšil či dlouholetý ředitel Židovského muzea Leo Pavlát. Hudebně program doprovodí samotná rodina Hoškových.

Filosof Edmund Burke kdysi řekl, že k triumfu zla postačí, když slušní lidé nebudou dělat nic. Zveme Vás, abyste společně s námi dali najevo, že jsme se z minulosti poučili.

Mojmír Kallus

Další podrobnosti a aktuality naleznete na facebookové stránce „Kulturou proti antisemitismu“.

 


 

Naléhavá výzva:

Pomozte nám v zápase o pravdu a potírání antisemitismu
Milí bratři a sestry,

stejně jako loni Vás opět zveme do Prahy na 20. ročník shromáždění „Kulturou proti antisemitismu“, které se koná v neděli 16. dubna 2023.

Tuto akci pořádáme proto, že se znepokojením sledujeme stále silnější vlnu nepřátelské propagandy namířené proti Židům. Od prvního ročníku v roce 2004 se situace ve světě výrazně zhoršila. Považujeme za alarmující, že Židé se dnes, po více než 75 letech od holocaustu, v řadě zemí Evropy již opět necítí bezpečni. Navíc se stupňují pomlouvačné útoky na Stát Izrael ze strany některých nevládních organizací a orgánů OSN, jejichž cílem je židovský stát izolovat a nakonec zničit.

Společným jmenovatelem jsou útoky na pravdu. Zpochybňování židovské historie v Jeruzalémě, obviňování z apartheidu či válečných zločinů nebo vznášení takových požadavků na židovský stát, jaké nejsou kladeny žádné jiné zemi na světě – to je stále silnější síť lží, polopravd a selektivních faktů, která se snaží vytvořit prostředí, ve kterém bude „normální“ zase Židy odsoudit.

Jsme přesvědčeni že právě jako křesťané bychom měli být vždy mezi prvními, kteří se ozvou, kdykoli se objeví protižidovské předsudky. Zavazuje nás k tomu i naše vlastní minulost a bolestná historie židovsko-křesťanských vztahů.

Navíc letos čelíme kritické situaci ve financování tohoto projektu, a proto se na Vás obracíme s prosbou o pomoc. Veřejnou akci „Kulturou proti antisemitismu“ jsme v uplynulých 19 letech vždy byli schopni financovat díky příspěvkům institucí: Ministerstva kultury, Česko-německého fondu budoucnosti, a zejména Hlavního města Prahy. Letos byla naše žádost o grant neúspěšná a reálně hrozí, že od hlavního města nedostaneme žádný příspěvek, což by bez vaší pomoci konání akce prakticky znemožnilo. Nemáme tedy jinou možnost než hledat individuální sponzory, kteří by pokryli nejnutnější výdaje.

Obracíme se proto na Vás jako členy ICEJ, kteří nás dlouhodobě podporujete, s prosbou o mimořádný jednorázový finanční příspěvek.

Prosíme, pomozte nám pokrýt nejnutnější náklady, které byly dříve financovány příspěvkem hlavního města. Náklady na velkoplošné obrazovky, kamerové služby a produkci videa jsou bezprostředně spojené se skutečností, že pamětníci šoa, pokud žijí, už dnes nejsou schopni vystupovat živě. Budeme proto stále více vycházet ze zpracovaných záznamů. Současně máme díky profesionálnímu týmu možnost zpřístupnit kvalitní záznam na internetu a pro křesťanskou televizi Noe, čímž se zvyšuje dopad tohoto projektu na českou veřejnost.

Pronájem Valdštejnské zahrady 25 000 Kč
Pronájem velkoplošných obrazovek a audiovizuální techniky 45 000 Kč
Kamerové služby, střih a produkce videa 30 000 Kč
Celkem 100 000 Kč.

Budeme vděčni za jakýkoli příspěvek na tento účel. Označte jej variabilním symbolem 131.

Příspěvky prosím zasílejte na účet u Fio Banky č. 2001528834/2010.

Česká pobočka ICEJ funguje už 29 let díky věrné podpoře lidí, jako jste Vy. Velice si vážíme Vaší dlouhodobé podpory, která je pro nás signálem, že naše práce má smysl. Věříme, že podle svých možností zareagujete i na tuto mimořádnou výzvu a umožníte pokračovat v dvacetileté tradici, navíc v době, kdy to Izrael potřebuje více než kdy jindy.

Děkuji a přeji požehnání od Hospodina, Boha Abrahama, Izáka a Jákoba.

Mojmír Kallus
Předseda ICEJ ČR

Dopis byl publikován dne 24.2.2023 na stránkách ICEJ ČR.


 

Naléhavá výzva k pomoci ukrajinským Židům

„Ty, Jákobe, můj služebníku, neboj se, je výrok Hospodinův, neděs se, Izraeli. Hle, já tě zachráním, i když jsi daleko, i tvé potomky, ze země zajetí.“ (Jer 30:10a)

Sotva se zdálo, že celosvětová zdravotní krize pomíjí, náhle je tu velká válka Ruska proti Ukrajině.

Separatistický konflikt na východě Ukrajiny doutnal už od roku 2014, ale nyní jej ruská armáda eskalovala promyšlenou invazí z mnoha stran do celého sousedního demokratického státu. Mnozí na Ukrajině i v Rusku jsou v šoku a obavách, protože nikdo neočekával, že konflikt vypukne v takové síle a tak rychle. Jakmile byl požár války zažehnut, nikdo neví, kam až může dosáhnout.

Bezostyšný rozkaz ruského prezidenta Vladimír Putina rozdrtit nezávislost Ukrajiny připomíná temnou kapitolu okupace Československa státy Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Současná agrese také představuje nebezpečné zpochybnění světového řádu a může mít velmi vážné dopady i jinde, zvláště ve východní Asii i na Blízkém východě.

Izraelští vůdci byli zpočátku velmi opatrní ve svých reakcích na krizi mezi Ruskem a Ukrajinou, protože musí pečlivě udržovat křehkou rovnováhu. V obou zemích stále žijí početné židovské menšiny a Rusko by navíc mohlo svou vojenskou přítomností v Sýrii a strategickou aliancí s Íránem vážně poškodit izraelské zájmy.

My v ICEJ hluboce cítíme s lidem Ukrajiny i Ruska, a zvláště s věřícími v obou zemích, kteří jsou díky své identitě v Kristu navzájem sjednoceni a smířeni. Rozhodně se modlíme za jejich bezpečí a odvahu, a aby měli plnou důvěru v Boha. Modlíme se také, aby povstali mírotvůrci, kteří by dokázali v této krizi najít cestu k rychlému ukončení násilí a krveprolití.

Prudká eskalace konfliktu na Ukrajině je tragédie, ale současně dává křesťanům, kteří milují židovský národ, příležitost pomoci židovským komunitám, které se snaží uniknout před válkou do bezpečí. Taková pomoc odpovídá mandátu ICEJ.

ICEJ se podílí na aliji z Ukrajiny už od osmdesátých let. Počátkem devadesátých let jsme pomohli dopravit 35 000 ukrajinských Židů do Izraele v rámci projektu Exobus. Dalších sedm tisíc později využilo konvojů, které na západní Ukrajinu vysílala naše švýcarská kancelář, a posílala je dál do jejich staronové vlasti přes Budapešť. Od roku 2014, kdy vypukl konflikt na východě Ukrajiny, jsme pomohli uskutečnit aliju dalším více než dvěma tisícům ukrajinských Židů.

V těchto dnech nás požádala Židovská agentura o pomoc při urgentní evakuaci ohrožených židovských rodin z Ukrajiny. Odhaduje se, že na Ukrajině žije v současné době na 200 tisíc Židů, kteří mají nárok na aliju.


Pomoc je v této chvíli nutná ve třech oblastech:

1) Evakuace a přístřeší: první tři tisíce potenciálních židovských imigrantů potřebují najít útočiště na dva až tři týdny, pravděpodobně v nějaké třetí zemi, než mohou odcestovat do Izraele. Odhadované náklady se pohybují kolem 850 USD na osobu a budou dále upřesňovány.

2) Záchranné lety: průměrná cena letecké přepravy do Izraele pro tyto tři tisíce olim se pohybuje v průměru kolem 805 USD na osobu a zahrnuje letenky a autobusovou dopravu na letiště.

3) Nouzové ubytování a péče v Izraeli: po příjezdu do Izraele budou náklady na ubytování a stravu nových přistěhovalců v absorpčních centrech po dobu až tří měsíců činit asi 1 250 USD na osobu.

Každý, kde se chce podílet na této naléhavé pomoci a záchraně židovských rodin prchajících z Ukrajiny, může přispět prostřednictvím našeho projektu Alija.

Dary na tento účel můžete zasílat na účet č. 2001528834/2010, var. symbol 114.

Můžete zaplatit také zabezpečeným online převodem přímo na stránkách www.icej.cz, projekt Alija.

David Parsons a Mojmír Kallus

Dopis byl publikován dne 25.2.2022 na stránkách ICEJ ČR.

„Požehnám těm, kdo ti žehnají, a toho, kdo ti zlořečí, prokleji. Všechny rodiny země dojdou požehnání v tobě.“ Genesis 12:3